Cơ Sơ 1 : Tầng 5 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy - HN
Tổng Số Máy : 108 - Online : 66 - Máy Trống : 42
Số khách TK ít hơn 30 phút : 8
Số khách TK ít hơn 60 phút : 9